Obchodní podmínky e-shopu
společnosti N&N Košátky s.r.o.

I.
Úvodní ustanovení

 1. Webové stránky http://www-nn-kosatky.cz : http://www.master.cz jsou internetovým obchodem (dále jen „e-shop“) společnosti N&N Košátky s.r.o., IČO: 276 36 844, se sídlem Kropáčova Vrutice 111, 294 79, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120573 (dále jen „společnost“ nebo „prodávající“).
 2. Prostřednictvím e-shopu nabízí společnost reklamní předměty související se zbožím a nástroji zemědělské, lesní, stavební a komunální techniky (dále jen „nabízené zboží“), kterou společnost prodává na několika svých provozovnách v České republice a jejíž sortiment je k dispozici na webových stránkách společnosti https://www.nn-kosatky.cz/.
 3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) a dalších platných právních předpisů.
 4. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen jako „kupující“) prostřednictvím e-shopu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
Uživatelský účet

 1. Kupující se musí pro účely uzavření kupní smlouvy přihlásit do již vytvořeného uživatelského účtu na webových stránkách e-shopu prodávajícího, nebo před odesláním objednávky (jak je definována níže) vyplnit příslušný formulář, jehož odesláním dojde k automatické registraci kupujícího a vytvoření jeho uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při objednávání nabízeného zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje o své osobě.
 3. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 4. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání nabízeného zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nenese odpovědnost za následky spojené s poskytnutím nesprávných údajů kupujícím.
 5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových informací do jeho uživatelského účtu.

III.
Kupní smlouva

 1. Pro objednání předmětu plnění vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách e-shopu společnosti. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném předmětu plnění (objednávaný předmět plnění „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku);
  2. kupní ceně;
  3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, včetně splatnosti, údaje o požadovaném způsobu doručení předmětu plnění; a
  4. informace o nákladech spojených se zabalením a dodáním zboží;

   (dále společně jen jako „objednávka“).

 2. Za odeslání objednávky se považuje takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem nabízené zboží, o něž má kupující zájem, identifikuje, stejně jako určí jeho celkovou a konečnou kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Takové jednání je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy na zboží nabízené prodávajícím (dále jen „předmět plnění“ nebo „věc“). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí formou zaškrtnutí políčka „Seznámil jsem se s obchodními podmínkami a tyto obchodní podmínky přijímám“ na webovém rozhraní před odesláním objednávky, jakož i potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s informacemi o ochraně osobních údajů poskytnutými mu prodávajícím v souladu s čl. 13 nařízení GDPR, a to zaškrtnutím políčka „Seznámil jsem se s informacemi o ochraně osobních údajů“.
 3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na odkaz „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že smlouvu uzavřel srozumitelně, určitě, dle pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
 5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí návrhu kupujícího prodávajícím prostřednictvím potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu uvedeného kupujícím při odeslání objednávky (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) či telefonicky na telefonní číslo kupujícího, které uvedl při odeslání objednávky. Spolu s tímto potvrzením objednávky obdrží kupující jako elektronickou přílohu v textové podobě i tyto obchodní podmínky. Prodávající však nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo v konkrétním případě odmítnout uzavřít smlouvu s kupujícím.
 7. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět plnění i s jeho příslušenstvím a doklady, popř. poskytne související službu, je-li tato služba sjednanou součástí plnění, a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu plnění.
 8. Kupní smlouvou se kupující se zavazuje, že předmět plnění převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Takto pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 10. Kupující spolu s objednaným předmětem plnění obdrží od prodávajícího stejnopis objednávky potvrzující uzavření kupní smlouvy s popisem plnění, smluvních stran a sjednané kupní ceny. Kupující může z důvodů hodných zřetele požádat prodávajícího o zaslání kopie objednávky do 2 let od uzavření kupní smlouvy. Prodávající má právo na náhradu hotových výdajů spojených s poskytnutím kopie objednávky kupujícímu v paušální výši 150,- Kč.
 11. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění již předáním prvnímu přepravci, přičemž prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci. Předáním předmětu plnění prvnímu přepravci přechází na kupujícího, který není spotřebitelem, i nebezpečí škody na věci. Na kupujícího, který je spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci v souladu s § 2090 OZ až ve chvíli, kdy mu dopravce předmět plnění předá.

IV.
Dodání a zabalení předmětu plnění

 1. Dodání předmětu plnění může mít následující formu:
  1. Osobní odběr v sídle společnosti;
  2. Balík České pošty po České republice – Balík Do ruky;
  3. Balík České pošty do zahraničí – Obchodní balík do zahraničí;

   (dále jen „způsoby dodání“).

 2. Pokud si kupující nezvolí jako způsob dodání osobní odběr v sídle společnosti, je předmět plnění prodávajícím vždy expedován až po zaplacení kupní ceny jedním z platebních způsobů uvedených v čl. X odst. 1 těchto obchodních podmínek.
 3. Předmět plnění je kupujícímu zaslán jím vybraným způsobem dle čl. IV. odst. 1 obchodních podmínek, kdy cena dodání předmětu plnění je určena aktuálním ceníkem České pošty pro účely dodání balíku v České republice či do zahraničí v den uzavření smlouvy. Cena dodání předmětu plnění je uvedena na webových stránkách e-shopu společnosti před potvrzením objednávky, stejně jako v objednávce samotné.
 4. Prodávající informuje kupujícího o skutečnosti, že předmět plnění byl již expedován, a to na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Prodávající je povinen předat předmět plnění přepravci bez zbytečného odkladu po zaplacení kupní ceny kupujícím, nejpozději však do dvou týdnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není s kupujícím doba plnění výslovně dohodnuta jinak.
 6. Dodá-li prodávající předmět plnění ve větším množství, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 7. Není-li ujednáno, jak konkrétně má být předmět plnění zabalen, zabalí prodávající věc dle svého uvážení, přiměřeně povaze předmětu plnění a jeho účelu. Pokud je předmětné plnění expedováno na území České republiky, odpovídá balné částce 100,- Kč, přičemž pokud je expedováno do zahraničí, odpovídá částce 300,- Kč.
 8. Pokud se kupující dostane do prodlení při převzetí předmětu plnění, prodávající jej uchová a vyzve kupujícího k jeho převzetí za současného stanovení lhůty k tomuto úkonu. Prodávající má právo předmět plnění zadržet do té doby, než mu kupující uhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění nepřevezme ani po výzvě prodávajícího ve lhůtě jím určené, má prodávající právo předmět plnění vhodným způsobem prodat na účet kupujícího. O možnosti prodeje předmětu plnění musí prodávající kupujícího předem upozornit.
 9. Předmět plnění může převzít pouze kupující nebo osoba jím k tomu zmocněná. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným průkazem totožnosti.
 10. Kupující je povinen bezprostředně při dodání předmětu plnění přepravcem překontrolovat stav zásilky, její soulad s kupní smlouvou a případné poškození zásilky. Kupující převzetím zásilky od přepravce potvrzuje soulad dodaného plnění s kupní smlouvou, stejně jako skutečnost, že převzaté plnění nebylo v okamžiku předání poškozeno a nemělo jiné zjevné vady.
 11. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, zejména pokud je poškozená či neúplná.
 12. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V.
Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 OZ.
 2. Prodávající odpovídá za to, že věc v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího nemá žádné vady, ať už faktické či právní. Prodávající odpovídá zejména za to, že věc má takové vlastnosti, které si strany ujednaly nebo vlastnosti, které prodávající či výrobce nabízeného zboží uvádí, nebo které kupující mohl očekávat, tedy má vlastnosti obvyklé. Prodávající dále odpovídá za to, že předmět plnění je dodán v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 3. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 4. Prodávající dále odpovídá za to, že se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 5. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 6. Kupující je povinen bezprostředně při dodání předmětu plnění přepravcem zkontrolovat stav zásilky, její soulad s kupní smlouvou a její případné poškození. Kupující převzetím zásilky od přepravce potvrzuje soulad dodaného předmětu plnění s kupní smlouvou, stejně jako skutečnost, že převzatý předmět plnění nebyl v okamžiku předání poškozen a neměl jiné zjevné vady. Z vad, které kupující mohl při vynaložení obvyklé pozornosti odhalit již při kontrole zásilky, nevyplývají práva kupujícího z vadného plnění.
 7. Práva vyplývající z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu předmětu plnění způsobil on sám.
 8. Při dodání vadného plnění prodávajícím, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. odstoupit od smlouvy.
 9. Kupující sdělí prodávajícímu, jakou variantu náhrady za vadné plnění si zvolil, a to již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže kupující následně měnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady nelze odstranit, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má právo pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstranění vady.
 10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo z vadného plnění, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu předmětu plnění. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 11. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu původně dodaný předmět plnění, a to na jeho náklady a bez zbytečného odkladu.
 12. Neoznámil-li kupující vadu věci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci, pozbývá kupující práva z vadného plnění.
 13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li předmět plnění vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To však neplatí, pokud došlo ke změně stavu předmětu plnění v důsledku prohlídky za účelem zjištění jeho případné vady, nebo pokud kupující předmět plnění použil ještě před objevením vady.
 14. Pokud kupující neoznámil prodávajícímu vadu předmětu plnění včas, pozbyl tím právo odstoupit od smlouvy.

VI.
Odstoupení od smlouvy

 1. Čl. VI těchto obchodních podmínek upravuje zvláštní práva kupujícího coby spotřebitele ve smyslu § 1810 a násl. OZ a vztahuje se tedy pouze na práva toho kupujícího, který objedná předmět plnění jako spotřebitel ve smyslu § 416 OZ, resp. § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Pokud je předmětem plnění několik druhů nabízeného zboží nebo je předmět plnění dodáván po částech, má kupující právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy převezme poslední dodávku předmětu plnění. Pokud je předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka nabízeného zboží, má kupující právo na odstoupení od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí první dodávky předmětu plnění. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 3. Pokud chce kupující využít svého práva dle čl. VI odst. 2 těchto obchodních podmínek, zašle prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo na jeho email vyplněný formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Prodávající je povinen kupujícímu přijetí tohoto formuláře bez zbytečného odkladu potvrdit na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, je povinen prodávajícímu předat nebo na své náklady zaslat jím dodaný předmět plnění. Tuto povinnost splní kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Předmět plnění, který kupující vrací prodávajícímu, se odesílá do sídla společnosti: N&N Košátky s.r.o., Kropáčova Vrutice 111, 294 79.
 5. Zboží musí být kupujícím vráceno úplné, s veškerým příslušenstvím, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu, v jakém kupující zboží převzal. V případě snížení hodnoty vráceného zboží oproti stavu při převzetí kupujícím je prodávající oprávněn na náhradu škody započíst peněžní prostředky poskytnuté kupujícím k úhradě kupní ceny zboží. To neplatí:
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. objevila-li se vada až při užívání věci k jejímu účelu,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním.
 6. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě kupní smlouvy obdržel. Prodávající vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dodání předmětu plnění kupujícímu, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím. Tuto povinnost prodávající splní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Prodávající není povinen tyto peněžní prostředky kupujícímu vrátit, dokud mu kupující předmět plnění nepředá nebo neprokáže, že mu jej již odeslal.
 7. Prodávající vrátí všechny peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem, jakým je od něj přijal, ledaže by s jiným způsobem jejich vrácení kupující souhlasil.
 8. Pokud kupující při objednání předmětu plnění zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který prodávající nabízel, a následně od smlouvy platně odstoupil, vrátí mu prodávající náklady na dodání předmětu plnění pouze do té výše, jaká odpovídá nejlevnějšímu způsobu dodání předmětu plnění nabízeného prodávajícím.
 9. Prodávající nenese náklady kupujícího vynaložené na vrácení předmětu plnění v důsledku odstoupení od smlouvy kupujícím. Tyto náklady nese výhradně kupující.
 10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1836 OZ. Ve vztahu k e-shopu prodávajícího se jedná zejména o případy, kdy se prodávající zavázal kupujícímu k:
  1. dodávce předmětu plnění, který byl upraven podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  2. dodávce předmětu plnění, který podléhá rychlé zkáze, jakož i předmětu plnění, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  3. dodávce předmětu plnění v uzavřeném obalu, který spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  4. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující poruší smlouvu podstatným způsobem, a to zejména tím, že neuhradí kupní cenu zvoleným způsobem do jednoho týdne od uzavření kupní smlouvy.
 12. V případě, že pro podstatnou změnu okolností není prodávající schopen dodat předmět plnění kupujícímu, se smluvní strany zavazují k obnovení jednání o předmětu smlouvy. Podstatná změna okolností u některé ze smluvních stran není sama o sobě důvodem k odstoupení od smlouvy.

VII.
Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající řádně plní své povinnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Z důvodu požadavku odlišitelnosti je kupující o všech informacích týkajících se ochrany osobních údajů informován zvlášť mimo obchodní podmínky a před odesláním objednávky musí potvrdit, že se s těmito informacemi seznámil způsobem uvedeným v čl. III. odst. 2 obchodních podmínek.

VIII.
Provozní doba

Objednávky přes e-shop společnosti lze činit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vyjma výluk v jeho provozu. Prodávající není odpovědný za prodlení vzniklé z technických důvodů při vyřizování objednávky a prodlení při přepravě předmětu plnění.

IX.
Kupní cena

 1. Prodávající uvádí na webových stránkách e-shopu společnosti konečné ceny nabízeného zboží včetně DPH a veškerých poplatků, přičemž celková kupní cena se liší dle zvoleného platebního prostředku, dopravy a balného.
 2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a balné.
 3. Ceny uváděné v e-shopu prodávajícího jsou kupní cenou dle kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Uváděné ceny jsou vždy aktuální a platné k okamžiku odeslání objednávky.

X.
Platební způsoby

 1. Prodávající akceptuje následující způsoby platby:
  1. dobírka České pošty; PPL, Geis, Forf, TNT, Top trans
  2. platba bankovním převodem na účet č. 0488894369/0800
  3. hotově při převzetí předmětu plnění na pobočce prodávajícího.
 2. Při platbě bankovním převodem je předmět plnění expedován až po zaplacení kupní ceny.

XI.
Korespondence

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany si mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. Korespondenční adresa prodávajícího je: N&N Košátky s.r.o., Kropáčova Vrutice 111 294 79 a elektronická adresa prodávajícího je: zc.yktasok-nn@yktasok-nn .
 4. Korespondenci, která se týká změny již uzavřené smlouvy nebo odstoupení od ní, případně obdobných právních jednání, je možné si vzájemně doručovat pouze prostřednictvím fyzické pošty, s výhradou práva na odstoupení od smlouvy dle čl. VI. obchodních podmínek.

XII.
Evidence tržeb

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, platí-li kupující hotově na pobočce. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, a to v případě, že kupující zvolí platbu v hotovosti na pobočce prodávajícího.
 2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v papírové podobě při vyzvednutí předmětu plnění na pobočce.

XIII.
Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

XIV.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2018 přičemž jsou od uvedeného data k dispozici v sídle prodávajícího, stejně jako na webových stránkách e-shopu společnosti.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Kupní smlouvy jsou uzavírány pouze v českém jazyce.
 7. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícími se řídí výlučně právním řádem České republiky.VZOR FORMULÁŘE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

N&N Košátky s.r.o.
IČO: 276 36 844
Kropáčova Vrutice 111 294 79
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 120573


Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:  
Datum objednávky:
Datum doručení zboží:
Číslo účtu:
Položka objednávky:
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:


V ____________________________________ dne __________


Podpis __________________Ke stažení:
pdf ikonka Obchodní podmínky e-shopu společnosti N&N Košátky s.r.o.

Aktuality

Zetor Forterra 140 HSX - otestuj mě

25.3.2021
Zetor Forterra 140 HSX - otestuj mě
Vážení zákazníci, spouštíme akci "OTESTUJ MĚ" - máme pro Vás připraveny 2 ks testovacích traktorů Zetor Forterra 140 HSX - odpružená náprava, bezkonkurenční provozní náklady. Zájemci o testování si mohou rezervovat termín na našich střediscích.

Žací trojkombinace SaMASZ GigaCUT v praxi

21.1.2021
Žací trojkombinace SaMASZ GigaCUT v praxi
Bratři pan Tomáš a Lukáš Hánovi ze společnosti BIOFARMA-HTL s.r.o. a jejich zkušenosti s žací trojkombinaí SaMASZ GigaCUT 941 STH. Celý článek k přečtení zde.

Zkušenosti našeho zákazníka se stroji Zetor + SIPMA + SaMASZ

4.1.2021
Zkušenosti našeho zákazníka se stroji Zetor + SIPMA + SaMASZ
Tomáš Karafa začal v roce 2017 hospodařit v Mikulášovicích na Šluknovsku. V současnosti spravuje třicet hektarů trvalých travních porostů, které zajišťují krmivovou základnu pro jeho koně a ovce. Celý článek o našem zákazníkovi si můžete přečíst zde:

SaMASZ a Fastrac na loukách

15.9.2020
SaMASZ a Fastrac na loukách
Jak dopadlo předvádění nejvýkonější žací strojkombinace SaMASZ KDD 941 STH v agregaci s JCB Fastrac si můžete přečíst zde: Fastrac a Samasz na loukách
Zobrazit všechny

Nahoru