Všeobecné obchodní podmínky
společnosti N&N KOŠÁTKY s.r.o.

 1. I. Úvodní ustanovení

  1. Společnost N&N KOŠÁTKY s.r.o., IČO 27636844, se sídlem Kropáčova Vrutice 111, PSČ 29479, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120573 (dále jen „Společnost“) je společností nabízející prodej, servis a opravy zemědělské, lesní, stavební a komunální techniky. Přehled zboží aktuálně nabízeného Společností k prodeji je zveřejněný na webových stránkách Společnosti.
  2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na smluvní vztahy mezi Společností a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Odběratel“), vzniklé na základě kupní smlouvy o prodeji zboží nebo na základě smlouvy o poskytnutí servisních služeb.
  3. Obchodní podmínky v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé mezi Společností a Odběratelem, přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:
   1. a. mezi Společností a Odběratelem, který je fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností, tj. spotřebitelem dle § 419 OZ (dále jen „Spotřebitel“)
      a 
   2. b. mezi Společností a Odběratelem, který je osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, tj. podnikatelem dle § 420 a násl. OZ (dále jen „Podnikatel“).
  4. Pokud Obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro Spotřebitele a Podnikatele, jsou Spotřebitel i Podnikatel shodně označováni jako Odběratel.
  5. Znění Obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  6. Veškeré smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 2. II. Prodej zboží nabízeného v rámci internetového obchodu

   A. Úvodní ustanovení

  1. Část II. Obchodních podmínek upravuje podmínky prodeje zboží nabízeného Společností prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „e-shop“), který je dostupný na webových stránkách http://nn-kosatky.cz. Přiměřeně se tato část Obchodních podmínek použije i pro prodej zboží v provozovnách Společnosti, odpovídá-li tomu povaha vztahu (zejména pokud jde o úrok z prodlení a práva z vadného plnění).
  2. B. Informační povinnost

  3. Společnost v souladu s § 1824 a násl. OZ pro účely kupní smlouvy uzavírané na dálku informuje Spotřebitele o následujících skutečnostech:
   1. a. totožnost Společnosti: N&N KOŠÁTKY s.r.o., IČO 27636844, se sídlem Kropáčova Vrutice 111, PSČ 29479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120573; telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na Webových stránkách v odkazu – Kontakty;
   2. b. označení zboží a popis jejich hlavních vlastností je uveden v e-shopu jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem na webové stránky výrobce či distributora tohoto zboží;
   3. c. cena zboží včetně všech daní a poplatků je uvedena v e-shopu jednotlivě u každého zboží;
   4. d. způsob platby a způsob dodání jsou ponechány Odběrateli k výběru z variant uvedených v e-shopu; jednou zvolený způsob platby či dodání je možné změnit pouze na základě dohody se Společností;
   5. e. náklady dodání se odvíjí od zvoleného způsobu platby a podmínkách dodání; výše nákladů dodání může být Společností dodatečně upřesněna po přijetí objednávky;
  4. Informace, které je Společnost povinna před uzavřením smlouvy Spotřebiteli dále sdělit, jsou blíže popsány níže v části II. Obchodních podmínek.
  5. C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  6. Objednávka zboží se činí prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Odběratel do elektronického nákupního košíku);
   2. b. kupní ceně;
   3. c. způsobu úhrady kupní ceny zboží, včetně splatnosti, údaje o požadovaném způsobu dodání zboží; a 
   4. d. informace o nákladech spojených se zabalením a dodáním zboží; pokud nelze přesnou výši těchto nákladů stanovit předem, je Odběratel upozorněn, že takto vzniklé náklady mohou být účtovány dodatečně.
    (dále společně jen jako „Objednávka“).
  7. Objednávky přes e-shop lze činit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vyjma výluk v jeho provozu. Společnost neodpovídá za prodlení vzniklé z technických důvodů při vyřizování Objednávky a prodlení při přepravě předmětu plnění.
  8. Odběratel je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit všechny povinné údaje a potvrdit, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí formou zaškrtnutí políčka „ Seznámil jsem se s obchodními podmínkami a tyto obchodní podmínky přijímám “ na webovém rozhraní před odesláním Objednávky, jakož i potvrdit o tom, že se seznámil s informacemi o ochraně osobních údajů poskytnutými mu prodávajícím v souladu s čl. 13 nařízení GDPR, a to zaškrtnutím políčka „ Seznámil jsem se s informacemi o ochraně osobních údajů “.
  9. Odběratel je povinen v Objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako Spotřebitel anebo jako Podnikatel (vyplněním položek u kolonky „Firemní údaje“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. Odběratel uvedením svého identifikačního čísla, popř. názvu, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici Podnikatele.
  10. Před odesláním objednávky Společnosti je Odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost Odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Odběratel Společnosti kliknutím na příslušný odkaz, který se zobrazí po vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené v Objednávce jsou Společností považovány za správné.
  11. Odesláním Objednávky prostřednictvím webového rozhraní e-shopu dochází k vypravení závazného návrhu na uzavření kupní smlouvy Společnosti.
  12. Společnost neprodleně, nejpozději do 48 hodin po obdržení Objednávky toto obdržení Odběrateli potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu Odběratele uvedenou v Objednávce (dále jen „e-mailová adresa Odběratele“). Potvrzení obdržení Objednávky dle tohoto článku není přijetím (akceptací) Objednávky ve smyslu čl. 2.11 Obchodních podmínek.
  13. Společnost je oprávněna kdykoliv po odeslání Objednávky Odběratele požádat o dodatečné potvrzení Objednávky prostřednictvím e-mailu, zejména pak jestliže byla Společnost povinna dodatečně upřesnit některé podmínky prodeje (např. způsob dodání či související náklady).
  14. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení oznámení o přijetí (akceptace) Objednávky Společností Odběrateli. Oznámení se Odběrateli doručuje e-mailem na e-mailovou adresu Odběratele. Spolu s oznámením o přijetí Objednávky obdrží Odběratel jako elektronickou přílohu v textové podobě i Obchodní podmínky.
  15. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Společnost splnit, zašle Odběrateli na jeho e-mailovou adresu, pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Odběratele. Takto pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací tohoto nového návrhu ze strany Odběratele prostřednictvím e-mailu.
  16. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.
  17. D. Zabalení, dodání a převzetí předmětu plnění

  18. Dodání předmětu plnění může mít následující formu:
   1. a. osobní odběr v některé z provozoven Společnosti;
   2. b. dodání prostřednictvím vybraného dopravce (Odběratel vybírá dopravce z aktuální nabídky dopravců, která je uvedena v objednávkovém formuláři).
  19. Není-li cena dodání předmětu plnění dle čl. 2.14 písm. b. Obchodních podmínek určena již v rámci Objednávky, je cena dodání Odběrateli oznámena e-mailem bez zbytečného odkladu po zaslání Objednávky. Cena dodání předmětu plnění je určena aktuálním ceníkem vybraného dopravce.
  20. Pokud Odběratel zvolí dodání dle čl. 2.14 písm. b. Obchodních podmínek a platbu bankovním převodem, je předmět plnění Společností expedován až po zaplacení kupní ceny. Společnost je v takovém případě povinna předat předmět plnění dopravci bez zbytečného odkladu po zaplacení kupní ceny.
  21. Společnost informuje bez zbytečného odkladu Odběratele e-mailem o skutečnosti, že předmět plnění je připraven k osobnímu odběru dle čl. 2.14 písm. a. Obchodních podmínek, anebo že byl předmět plnění dle čl. 2.14 písm. b. Obchodních podmínek předán dopravci.
  22. Odběratel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem převzetí předmětu plnění.
  23. V případě dodání dle čl. 2.14 písm. a. Obchodních podmínek přechází nebezpečí škody na věci na Odběratele převzetím předmětu plnění.
  24. Má-li Společnost věc dodat dle čl. 2.14 písm. b. Obchodních podmínek, přechází nebezpečí škody na věci na Spotřebitele ve chvíli, kdy mu dopravce předmět plnění předá. Na Podnikatele však přechází nebezpečí škody na věci již předáním předmětu plnění prvnímu dopravci k přepravě pro Podnikatele. Společnost umožní Odběrateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
  25. Není-li ujednáno, jak konkrétně má být předmět plnění zabalen, zabalí Společnost předmět plnění dle svého uvážení, přiměřeně jeho povaze a účelu a způsobem potřebným pro uchování předmětu plnění a jeho ochranu. Pokud je předmětné plnění expedováno na území České republiky, odpovídá balné částce 100,- Kč, přičemž pokud je expedováno do zahraničí, odpovídá částce 300,- Kč.
  26. Odběratel je povinen bezprostředně při dodání předmětu plnění dopravcem překontrolovat stav zásilky, její soulad s kupní smlouvou a případné poškození zásilky. Odběratel převzetím zásilky od dopravce potvrzuje soulad dodaného plnění s kupní smlouvou, stejně jako skutečnost, že převzaté plnění nebylo v okamžiku předání poškozeno a nemělo jiné zjevné vady.
  27. Dodá-li Společnost předmět plnění ve větším množství, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Odběratel bez zbytečného odkladu odmítl. Neodmítne-li Odběratel bez zbytečného odkladu přebytečné množství, je Odběratel povinen Společnosti uhradit kupní cenu tohoto přebytečného množství.
  28. Je-li Odběratel v prodlení s převzetím předmětu plnění, Společnost jej uchová a vyzve Odběratele k jeho převzetí v přiměřené lhůtě, která musí činit alespoň 30 dnů ode dne odeslání výzvy. Společnost je oprávněna předmět plnění zadržet, dokud jí Odběratel neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu plnění.
  29. Pokud Odběratel předmět plnění nepřevezme ani ve lhůtě stanovené výzvou dle čl. 2.24 Obchodních podmínek, má Společnost právo předmět plnění vhodným způsobem prodat na účet Odběratele. O možnosti prodeje předmětu plnění musí Společnost Odběratele předem upozornit.
  30. V případě, že je z důvodů na straně Odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  31. V případě, že pro podstatnou změnu okolností není Společnost schopna dodat předmět plnění Odběrateli, se smluvní strany zavazují k obnovení jednání o předmětu smlouvy. Podstatná změna okolností u některé ze smluvních stran není sama o sobě důvodem k odstoupení od smlouvy.
  32. E. Kupní cena, platební podmínky a úrok z prodlení

  33. Společnost uvádí na webových stránkách e-shopu konečné ceny nabízeného zboží včetně DPH a veškerých poplatků, přičemž celková kupní cena se liší dle zvoleného způsobu dodání a balného. Uváděné ceny jsou vždy aktuální a platné k okamžiku odeslání Objednávky.
  34. Odběratel je povinen v rámci Objednávky zvolit jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny:
   1. osobně při převzetí předmětu plnění v některé z provozoven Společnosti;
   2. převodem na účet Společnosti č. [0488894369], kód banky [0800], vedený u [České spořitelny ]; ve lhůtě splatnosti dle faktury vystavené Odběrateli Společností.
   3. na dobírku, umožňuje-li to zvolený dopravce předmětu plnění.
  35. Při platbě částky vyšší než 270.000,- Kč je Odběratel povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet dle předchozího článku.
  36. V případě bezhotovostních plateb se za den zaplacení považuje den připsání odpovídající finanční částky na bankovní účet Společnosti. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu (sobotu, neděli, státní svátek), posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den.
  37. V případě prodlení s úhradou ceny je Odběratel povinen zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  38. Zvolí-li Odběratel způsob úhrady dle čl. 2.29 písm. b. Obchodních podmínek, avšak kupní cenu ve lhůtě splatnosti neuhradí, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo Společnosti od smlouvy odstoupit.
  39. F. Práva z vadného plnění

  40. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  41. Práva Odběratele z vadného plnění zakládá faktická či právní vada, kterou má předmět plnění v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci na Odběratele. Právo Odběratele založí i později vzniklá vada, kterou Společnost způsobila porušením své povinnosti.
  42. Předmět plnění je vadný:
   1. a. nemá-li takové vlastnosti, které si strany ujednaly;
   2. b. jestliže strany vlastnosti předmětu plnění neujednaly a předmět plnění nemá vlastnosti, které Společnost či výrobce nabízeného zboží uvádí nebo které Odběratel mohl očekávat s ohledem na povahu zboží;
   3. c. nebyl-li dodán v ujednaném množství, míře nebo hmotnosti;
   4. d. je-li plněna jiná věc;
   5. e. jsou-li vady v dokladech nutných pro užívání věci.
  43. Práva z vadného plnění Odběrateli nenáleží:
   1. a. jde-li o vady, které Odběratel mohl při vynaložení obvyklé pozornosti odhalit při převzetí předmětu plnění;
   2. b. jde-li o vadu, kterou způsobil sám Odběratel;
   3. c. jestliže Odběratel před převzetím věci věděl, že věc má vadu.
  44. V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo:
   1. a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
   2. b. na odstranění vady opravou věci;
   3. c. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
   4. d. odstoupit od smlouvy.
  45. Neoznámí-li Odběratel vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy, včas, pozbývá práva odstoupit od smlouvy.
  46. Odběratel je povinen Společnosti sdělit, jaké právo z vadného plnění dle čl. 2.38 Obchodních podmínek si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté.
  47. Volbu práva dle čl. 2.38 Obchodních podmínek nemůže Odběratel následně měnit bez souhlasu Společnosti; to neplatí, žádal-li Odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Odběrateli, že vady nelze odstranit, může Odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Odběratel své právo vyplývající z podstatného porušení smlouvy včas, má práva dle čl. 2.42 Obchodních podmínek.
  48. V případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  49. Odběratel je povinen oznámit, jaké právo dle čl. 2.42 Obchodních podmínek zvolil, v přiměřené lhůtě. Pokud tak neučiní, je Společnost oprávněna oznámenou vadu odstranit dle svého uvážení. Podle povahy oznámené vady je Společnost oprávněna odstranit právní vadu věci, dodat věc novou či chybějící, či provést opravu věci. Odstranění vady však nesmí Odběrateli způsobit nepřiměřené náklady.
  50. Jestliže Odběratel zvolil právo na odstranění vady dle čl. 2.42 Obchodních podmínek a Společnost vadu věci včas neodstraní nebo ji odmítne odstranit, je Odběratel oprávněn žádat slevu z kupní ceny anebo odstoupit od smlouvy.
  51. Při dodání nové věci je Odběratel povinen Společnosti vrátit původně dodaný předmět plnění, a to na jeho náklady a bez zbytečného odkladu.
  52. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li předmět plnění vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To však neplatí:
   1. a. pokud došlo ke změně stavu předmětu plnění v důsledku prohlídky za účelem zjištění jeho případné vady, nebo
   2. b. pokud Odběratel předmět plnění použil ještě před objevením vady, nebo
   3. c. v případě, že Odběratel nemožnost vrácení předmětu plnění v nezměněném stavu nezpůsobil ani svým jednáním ani svým opomenutím;
   4. d. prodal-li Odběratel předmět plnění ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li předmět plnění při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Odběratel Společnosti, co ještě vrátit může, a dá Společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  53. G. Práva Spotřebitelů

   Práva z vadného plnění

  54. Společnost odpovídá Spotřebiteli, že předmět plnění při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že byl předmět plnění vadný již při převzetí.
  55. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u předmětu plnění v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:
   1. a. u předmětu plnění prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. b. na opotřebení předmětu plnění způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. c. u použitého předmětu plnění na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem, nebo
   4. d. yplývá-li to z povahy předmětu plnění a ujednání stran.
  56. Je-li na prodávaném předmětu plnění, na jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, platí záruka po tuto dobu. Běh záruční doby nemá vliv na práva z vadného plnění Spotřebitele ve výše uvedeném rozsahu.
  57. Společnost Spotřebiteli na jeho žádost v písemné formě potvrdí, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění její totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Společnost v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Společnost zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se ke koupi předmětu plnění vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha předmětu plnění, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení předmětu plnění obsahujícím uvedené údaje.
  58. Nemá-li předmět plnění vlastnosti dle čl. 2.36 Obchodních podmínek, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  59. Právo na dodání nového předmětu plnění, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže předmět plnění řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  60. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat nový předmět plnění bez vad, vyměnit její součást nebo předmět plnění opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
  61. Práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím předmětu plnění věděl, že předmět plnění má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
  62. Má-li předmět plnění vadu, z níž je Společnost zavázána, a jedná-li se o předmět plnění prodávaný za nižší cenu nebo o použitý předmět plnění, má Spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  63. Práva z vady se uplatňují u Společnosti. Je-li však v potvrzení vystaveném Společností uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Společnosti nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
  64. Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Společnost v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  65. Odstoupení od smlouvy

  66. Spotřebitel má právo ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu plnění odstoupit od smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu. Je-li předmětem plnění několik druhů zboží nebo je-li předmět plnění dodáván po částech, běží výše uvedená lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem plnění pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží výše uvedená lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.
  67. Odstoupení od smlouvy dle čl. 2.58 Obchodních podmínek Spotřebitel oznámí Společnosti písemně na adresu sídla Společnosti či e-mailem. Oznámení může Spotřebitel učinit prostřednictvím vzorového formuláře, který tvoří přílohu Obchodních podmínek.
  68. Lhůta dle čl. 2.58 Obchodních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže v jejím průběhu Spotřebitel odešle oznámení dle čl. 2.59 Obchodních podmínek.
  69. Společnost bez zbytečného odkladu po přijetí oznámení dle čl. 2.59 Obchodních podmínek Spotřebiteli potvrdí přijetí tohoto oznámení e-mailem na e-mailovou adresu Odběratele, neuvede-li Spotřebitel v oznámení jinou e-mailovou adresu.
  70. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy dle čl. 2.58 Obchodních podmínek, je Spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, Společnosti předat nebo zaslat předmět plnění. Předmět plnění je nutné vrátit na adresu sídla Společnosti: N&N Košátky s.r.o., Kropáčova Vrutice 111, 294 79. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží dle tohoto článku obchodních podmínek hradí Spotřebitel.
  71. Veškeré zboží, které bylo předmětem plnění na základě smlouvy, od které Spotřebitel odstoupil dle čl. 2.58 Obchodních podmínek, musí být Společnosti vráceno úplné, s veškerým příslušenstvím, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, tj. pokud možno ve stavu, v jakém Odběratel předmět plnění převzal.
  72. Společnost je povinna v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2.58 Obchodních podmínek Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit stejným způsobem, jako je přijala, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, a to včetně nákladů na dodání. Jiným způsobem je Společnost oprávněna peněžní prostředky vrátit jen na základě dohody se Spotřebitelem. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí Společnost Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  73. Společnost není povinna vrátit peněžní prostředky dle čl. 2.64 Obchodních podmínek dříve, než jí Spotřebitel vrátí předmět plnění nebo prokáže, že předmět plnění Společnosti odeslal.
  74. V případě snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je Společnost oprávněna na náhradu škody vzniklé snížením hodnoty vráceného zboží započíst peněžní prostředky poskytnuté Spotřebitelem k úhradě kupní ceny zboží.
  75. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 OZ. Ve vztahu k e-shopu Společnosti se jedná zejména o případy, kdy se Společnost zavázala Spotřebiteli k:
   1. a. dodávce předmětu plnění, který byl upraven podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu; nebo
   2. b. dodávce předmětu plnění, který podléhá rychlé zkáze, jakož i předmětu plnění, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 3. III. Poskytování servisních služeb

  A. Úvodní ustanovení

  1. Společnost kromě prodeje zemědělské, lesní, stavební a komunální techniky nabízí také její servis a opravy (zejména servis a opravy traktorů, služby pneuservisu, servis a opravy zemědělské techniky), a to včetně operativních zásahů v terénu či renovací veteránů.
  2. Část III. Obchodních podmínek upravuje práva a povinnosti Společnosti a Odběratele vzniklé na základě smlouvy, jejíž předmětem je provedení servisních prací a oprav. Odběratel bude v této části Obchodních podmínek dále označován jako „Objednatel“.
  3. B. Smlouva o provedení servisních prací či oprav

  4. Servisní práce a opravy jsou Společností poskytovány na základě smlouvy o provedení servisních prací či oprav (dále jen „smlouva o dílo“), kterou Společnost uzavírá s Objednatelem, který je vlastníkem nebo provozovatelem předmětu, na kterém mají být servisní práce či opravy provedeny (dále jen „Předmět opravy“) na základě zakázkového listu Společnosti (dále jen „zakázkový list“).
  5. Zakázkový list vyplňuje zástupce Společnosti na základě informací poskytnutých Objednatelem a v souladu s jeho požadavky na provedení servisních prací. Objednatel je povinen v této souvislosti uvést veškeré skutečnosti, které jsou pro provedení prací relevantní.
  6. V zakázkovém listě je nutné uvést zejména identifikaci Objednatele, případně jeho zástupce, specifikaci Předmětu oprav, specifikaci předmětu díla a rozsahu požadovaných prací, odhad ceny díla a předpokládaný termín dokončení. Podléhá-li Předmět opravy jakékoliv registrační povinnosti, je Objednatel povinen předložit Společnosti příslušné osvědčení o registraci.
  7. V případě, že Objednatel při sjednávání a podpisu zakázkového listu neuvede, že trvá na vrácení vyměněných poškozených dílů či vyměňovaných součástek, nemá na jejich vrácení právo s tím, že tyto komponenty jsou bez hodnoty, a přenechává je do vlastnictví Společnosti.
  8. Objednatel, resp. zástupce je povinen uvést pravdivé a platné identifikační údaje o své osobě, resp. o Objednateli a dále nezbytné kontaktní údaje.
  9. Společnost je oprávněna ověřit totožnost Objednatele či jeho zástupce dle průkazu totožnosti. Znemožní-li Objednatel či jeho zástupce ověřit svou totožnost, je Společnost oprávněna odmítnout převzít Předmět opravy.
  10. Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu zakázkového listu oběma smluvními stranami.
  11. Smlouvou o dílo se Společnost zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
  12. Objednatel odpovídá za to, že osoba, která Předmět opravy přivezla a učinila objednávku na dílo, je jeho oprávněným zástupcem.
  13. Činí-li objednávku zástupce Objednatele, který je podnikatelem a který je zapsán jako vlastník Předmětu opravy v osvědčení o registraci, má se za to, že zástupce Objednatele je oprávněn k uzavření smlouvy o dílo. Jestliže Objednatel popře zastoupení, zástupce vstupuje do povinnosti Objednatele a podpisem zakázkového listu na sebe bere závazek, že uspokojí veškeré budoucí závazky Objednatele z této smlouvy, bude-li k tomu Objednatelem za splnění zákonných podmínek vyzván.
  14. Objednatel, který má se Společností uzavřenou smlouvou o dílo na opakované provádění díla ve vztahu k blíže nespecifikovaným Předmětům opravy, se nemůže následně zprostit odpovědnosti k zaplacení díla a převzetí Předmětu opravy odkazem na nedostatek oprávnění osoby, která jeho jménem vystupovala a podpisovala.
  15. Jestliže je Objednatel spotřebitelem a uzavírá smlouvu o dílo prostřednictvím zástupce, je zástupce povinen předložit Společnosti písemnou plnou moc opravňující jej k uzavření této smlouvy. Nepředloží-li tato osoba výše uvedené zmocnění, bude (po předložení osvědčení o registraci, podléhá-li Předmět opravy registraci) zapsána do zakázkového listu jako osoba, která Předmět opravy Společnosti předala, a práva a povinnosti Objednatele se budou vztahovat i na ni, přičemž bude odpovídat za zaplacení ceny díla a jeho převzetí společně a nerozdílně s Objednatelem.
  16. C. Předání a převzetí Předmětu opravy

  17. Předání Předmětu opravy se provádí, nedohodnou-li se strany jinak, v některé ze servisních dílen Společnosti v termínu stanoveném v zakázkovém listě. Přehled servisních dílen a kontaktů na jejich pracovníky je dostupný na webových stránkách https://www.nn-kosatky.cz/.
  18. Objednatel je povinen předat Společnosti předmět opravy či servisu vyklizený, bez volně uložených předmětů. Objednatel je povinen Společnost upozornit na jakékoliv věci ponechané v předmětu opravy či servisu, přičemž tyto budou následně zaneseny do zakázkového listu. Společnost neodpovídá za případnou ztrátu či poškození volně uložených předmětů v předmětu opravy či servisu, které nebudou uvedeny v zakázkovém listu.
  19. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout převzít Předmět opravy, který podléhá registrační povinnosti, jestliže Objednatel či jeho zástupce nepředloží osvědčení o registraci.
  20. D. Provedení díla

  21. Objednatel bere na vědomí, že Společnost může pověřit provedením díla třetí osobu. Společnost v takovém případě odpovídá za řádné provedení díla.
  22. Společnost postupuje při provádění díla samostatně a s potřebnou péčí. Objednatel dále bere na vědomí, že provádění díla nemusí být zcela v souladu s postupem doporučeným výrobcem Předmětu opravy.
  23. Společnost je oprávněna v rozsahu přiměřeném sjednaným servisním pracím provést před započetím provádění díla a následně po jeho provedení zkoušku funkčnosti Předmětu opravy.
  24. Společnost upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, kterým Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
  25. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v provádění díla, Společnost je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Společnost má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Společnost právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
  26. Trvá-li Objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, ačkoliv byl na nevhodnost a důsledky s tím spojené Společností upozorněn, je Společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.
  27. Zjistí-li Společnost v průběhu provádění díla, že Předmět opravy vykazuje závady, které nebyly stranám při sjednání rozsahu díla známy, upozorní Společnost Objednatele neprodleně telefonicky či emailem na jejich existenci a dohodne s Objednatelem další postup.
  28. Provedení prací nad rámec rozsahu díla sjednaného v zakázkovém listě vyžaduje předchozí souhlas Objednatele, vyjádřený písemně, případně e-mailem z e-mailové adresy Odběratele.
  29. Je-li k provedení díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Společnost přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má Společnost právo si podle své volby buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo, upozornil-li na to Objednatele, odstoupit od smlouvy.
  30. E. Cena díla

  31. Cena uvedená v zakázkovém listu je určena odhadem. Objednatel bere na vědomí, že konečná cena díla závisí na rozsahu díla a s tím spojené potřebě nezbytného materiálu.
  32. Není-li možné cenu při uzavření smlouvy dopředu odhadnout, uvede se v zakázkovém listě, že dojde k jejímu dodatečnému upřesnění. Po zjištění předpokládané ceny je Společnost povinna o této skutečnosti informovat Objednatele. Objednatel je ve lhůtě tří dnů povinen Společnosti sdělit, zda souhlasí s provedením prací za takto určenou cenu. Nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě, má se za to, že s provedením prací za těchto podmínek souhlasí. V takovém případě dochází k uzavření smlouvy o dílo až akceptací dodatečně upřesněné ceny Objednatelem, resp. uplynutím stanovené lhůty pro vyjádření Objednatele.
  33. Odmítne-li Objednatel provedení prací za dodatečně určenou cenu dle čl. 3.28 Obchodních podmínek, je Objednatel povinen si Předmět opravy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odmítnutí provedení prací, převzít a dále zaplatit Společnosti odpovídající odměnu za diagnostiku stavu Předmětu opravy.
  34. Společnost je oprávněna požadovat zaplacení přiměřené zálohy na provedení díla.
  35. Konečná cena díla nesmí překročit cenou určenou odhadem v zakázkovém listě o více než 10 %. V opačném případě je Společnost povinna postupovat dle čl. 3.32 Obchodních podmínek.
  36. Odběratel bere na vědomí, že zjistí-li Společnost po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude potřeba podstatně překročit, oznámí tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu i spolu s odůvodněným určením nové ceny. Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.
  37. Podstatné překročení ceny díla stanovené odhadem Společnost oznamuje Objednateli na základě kontaktních údajů uvedených Objednatelem v zakázkovém listě buď emailem anebo prostřednictvím SMS na mobilní telefon.
  38. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy o dílo dle čl. 3.32 Obchodních podmínek, je Objednatel povinen si Předmět opravy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odstoupení, převzít a dále zaplatit Společnosti odpovídající odměnu za diagnostiku stavu Předmětu opravy.
  39. F. Termín dokončení díla a předání předmětu díla

  40. Předběžný termín dokončení díla uvedený v zakázkovém listě je stanoven jako orientační. Společnost je povinna vyvinout veškeré potřebné úsilí, aby mohla dílo v předpokládaném termínu dle zakázkového listu dokončit.
  41. Společnost může termín dokončení díla podle potřeby prodloužit, a to zejména v případech, kdy bude v průběhu provádění díla zjištěno, že skutečný rozsah a pracnost díla je vyšší, než bylo předběžně stanoveno v zakázkovém listě.
  42. Při jednání o změně rozsahu díla je Společnost povinna Objednateli sdělit nový předpokládaný termín dokončení díla, liší-li se od předběžně stanoveného termínu v zakázkovém listě.
  43. Dokončení díla je Společnost povinna bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli emailem či prostřednictvím SMS na mobilní telefon.
  44. Převzetí díla, resp. Předmětu opravy se provádí, nedohodnou-li se strany jinak, v servisní dílně Společnosti, ve které byl Předmět opravy Společnosti předán dle čl. 3.15 Obchodních podmínek.
  45. Objednatel je povinen Předmět opravy převzít nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o dokončení díla dle čl. 3.38 Obchodních podmínek. Nepřevezme-li si Objednatel Předmět opravy v této lhůtě, má Společnost právo si účtovat uchování Předmět opravy 100 Kč za každý den prodlení s převzetím Předmětu opravy.
  46. Společnost není povinna Předmět opravy vydat Objednateli před úplným zaplacením ceny díla či odměny za diagnostiku stavu Předmětu opravy dle čl. 3.29 a 3.34 Obchodních podmínek.
  47. Nepřevezme-li Objednatel Předmět opravy ve lhůtě dle čl. 3.40 Obchodních podmínek, může Společnost při splnění následujících podmínek Předmět opravy na účet Objednatele vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu povaha věci, Společnost vyrozumí po uplynutí 30 dnů ode dne oznámení o dokončení díla Objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí Předmětu opravy, avšak ne kratší než jeden měsíc. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný Objednatel o Předmět opravy po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, může Společnost Předmět opravy na jeho účet prodat i bez vyrozumění. V takovém případě Objednatel zmocňuje Společnost, aby Předmět opravy, pokud je to nutné, přehlásila či odhlásila v evidenci motorových vozidel.
  48. G. Splatnost ceny díla, platební podmínky, úrok z prodlení

  49. Cena díla je splatná ihned po převzetí Předmětu opravy Objednatelem v souladu s čl. 3.40 Obchodních podmínek, nestanoví-li daňový doklad vydaný Společností pozdější den splatnosti.
  50. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy. Všechny platby v penězích probíhají v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje se zásadně uvádějí v této měně. V případě, že Společnost využije svého oprávnění požadovat zálohu na poskytnutá plnění, doručí Objednateli po obdržení zálohy odpovídající daňový doklad.
  51. Objednatel si může s výjimkou dle čl. 3.46 Obchodních podmínek zvolit způsob platby z následujících variant:
   1. a. v hotovosti při převzetí Předmětu opravy;
   2. b. bezhotovostně na účet Společnosti č. [0488894369], kód banky [0800], vedený u [České spořitelny ], ve lhůtě splatnosti dle faktury vystavené Objednateli Společností.
  52. Při platbě částky vyšší než 270.000,- Kč je Objednatel povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet dle předchozího článku.
  53. V případě bezhotovostních plateb se za den zaplacení považuje den připsání odpovídající finanční částky na bankovní účet Společnosti. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu (sobotu, neděli, státní svátek), posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den.
  54. V případě prodlení s úhradou ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  55. H. Práva z vadného plnění

  56. Objednatel je povinen si Předmět opravy při jeho převzetí řádně prohlédnout; zjištěné vady anebo poškození Předmětu opravy je povinen Objednatel písemně označit ihned při převzetí, jinak se má za to, že klient převzal Předmět opravy bez výhrad. Převezme-li Objednatel Předmět opravy bez výhrad, nemůže se Objednatel účinně domáhat nároků z uplatněných vad díla ani poškození Předmětu opravy, které bylo možné při náležité pečlivosti při převzetí zjistit.
  57. V případě vad skrytých či poškození Předmětu opravy, které nebylo možné zjistit při řádně provedené prohlídce Předmětu opravy při jeho převzetí Objednatelem, musí tyto vady či poškození Objednatel písemně oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamované vady anebo poškození musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány.
  58. Objednatel práva z vadného plnění nemá, jestliže namítá vadné plnění v důsledku oprav provedených dle nevhodného požadavku či příkazu Objednatele, na jehož nevhodnost byl Objednatel ze strany Společnosti předem upozorněn. To platí i v případě, že byly při provádění díla použity dle požadavku Objednatele jiné, jím opatřené, náhradní díly, provozní hmoty, mazadla a spotřební materiál.
  59. O právech Objednatele z vadného plnění dále platí obdobně ustanovení části II. Obchodních podmínek týkající se práv z vadného plnění a práv Spotřebitelů.
  1. IV. Ochrana osobních údajů

  2. Společnost řádně plní své povinnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  3. Z důvodu požadavku odlišitelnosti je Odběratel o všech informacích týkajících se ochrany osobních údajů informován zvlášť mimo Obchodní podmínky a před uzavřením jakékoliv smlouvy se Společností musí potvrdit, že se s těmito informacemi seznámil.
  1. V. Korespondence

  2. Nebude-li stranami dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou, na níž se vztahují Obchodní podmínky, musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně e-mailem.
  3. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, či které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  4. Smluvní strany si mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím e-mailu, a to na e-mailovou adresu Odběratele uvedenou v Objednávce či zakázkovém listě, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Společnosti.
  1. VI. Evidence tržeb

  2. Podle zákona o evidenci tržeb je Společnost povinna vystavit Odběrateli účtenku, platí-li Odběratel hotově v provozovně Společnosti. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, a to v případě, že Odběratel zvolí platbu v hotovosti v provozovně Společnosti.
  3. Společnost vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v papírové podobě při převzetí předmětu plnění na provozovně.
  1. VII. Mimosoudní řešení sporů

  2. V případě sporu mezi Odběratelem spotřebitelem a Společností může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Odběratel spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách  https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
  1. VIII. Závěrečná ustanovení

  2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne [1.9.2020], přičemž jsou od uvedeného data k dispozici v sídle Společnosti, stejně jako na webových stránkách Společnosti.
  3. Veškeré vztahy, které nejsou výslovně upraveny v kupní smlouvě, smlouvě o dílo, ani v Obchodních podmínkách, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
  4. Společnost není ve vztahu k Odběrateli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
  5. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi Společností a Odběratelem, jakož i nedílnou součástí smlouvy o dílo mezi Společností a Odběratelem.
  6. Odchylná ujednání obsažená ve smlouvách mezi Společností a Odběratelem mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  7. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  8. Veškeré případné spory mezi Společností a Odběratelem související s prodejem zemědělské, lesní, stavební a komunální techniky a souvisejícím poskytováním servisních služeb budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
  9. Stane-li se některé ustanovení kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo uzavřené mezi Společností a Odběratelem či Obchodních podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy či Obchodních podmínek, pokud z povahy smlouvy či Obchodních podmínek, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy či Obchodních podmínek oddělit. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy či Obchodních podmínek se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy či Obchodních podmínek, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem. V případě, že dojde ke změně právní úpravy a tato změna si vyžádá změnu smlouvy či Obchodních podmínek, smluvní strany se zavazují smlouvu či Obchodní podmínky uvést do souladu se změněnými právními předpisy.VZOR FORMULÁŘE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

N&N Košátky s.r.o.
IČO: 276 36 844
Kropáčova Vrutice 111 294 79
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 120573


Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:  
Datum objednávky:
Datum doručení zboží:
Číslo účtu:
Položka objednávky:
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:


V ____________________________________ dne __________


Podpis __________________Ke stažení:
pdf ikonkaVšeobecné obchodní podmínky společnosti N&N KOŠÁTKY s.r.o.

Aktuality

Zetor Forterra 140 HSX - otestuj mě

25.3.2021
Zetor Forterra 140 HSX - otestuj mě
Vážení zákazníci, spouštíme akci "OTESTUJ MĚ" - máme pro Vás připraveny 2 ks testovacích traktorů Zetor Forterra 140 HSX - odpružená náprava, bezkonkurenční provozní náklady. Zájemci o testování si mohou rezervovat termín na našich střediscích.

Žací trojkombinace SaMASZ GigaCUT v praxi

21.1.2021
Žací trojkombinace SaMASZ GigaCUT v praxi
Bratři pan Tomáš a Lukáš Hánovi ze společnosti BIOFARMA-HTL s.r.o. a jejich zkušenosti s žací trojkombinaí SaMASZ GigaCUT 941 STH. Celý článek k přečtení zde.

Zkušenosti našeho zákazníka se stroji Zetor + SIPMA + SaMASZ

4.1.2021
Zkušenosti našeho zákazníka se stroji Zetor + SIPMA + SaMASZ
Tomáš Karafa začal v roce 2017 hospodařit v Mikulášovicích na Šluknovsku. V současnosti spravuje třicet hektarů trvalých travních porostů, které zajišťují krmivovou základnu pro jeho koně a ovce. Celý článek o našem zákazníkovi si můžete přečíst zde:

SaMASZ a Fastrac na loukách

15.9.2020
SaMASZ a Fastrac na loukách
Jak dopadlo předvádění nejvýkonější žací strojkombinace SaMASZ KDD 941 STH v agregaci s JCB Fastrac si můžete přečíst zde: Fastrac a Samasz na loukách
Zobrazit všechny

Nahoru